storstrømsbroen

Storstrømsbroen

fakta

Storstrømsbroen
Sjælland-Falster via Masnedø
Danmark

Konkurrence: 2012, 1. Præmie
Igangværende

Totale længde: 3840 m

Bygherre: Vejdirektoratet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI A/S
Landskabsarkitekt: Hasløv & Kjærsgaard 

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
Animation:
DISSING+WEITLING architecture

facts

Storstrom Bridge
Zealand-Falster via Masned Island
Denmark

Competition: 2012, First prize
In progress

Total length: 3840 m

Client: The Danish Road Directorate
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI A/S
Landscape architect: Hasløv & Kjærsgaard 

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
Animation:
DISSING+WEITLING architecture

relevante / related links

KULTUR - Politiken
DR.dk - video
TVØst - videos

Storstrømsbroen

Feasibility Study 

Som forberedelse af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. 
Den omfattende undersøgelse viste, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femernforbindelsen åbner i 2020. Undersøgelsen blev udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skulle danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømsbroen. 

Løsningsforslag

DISSING+WEITLING architecture er arkitekter på det hold, der har udarbejdet løsningsforslag til en ny bro over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster. Den fortrukne løsning blev en ny, kombineret jernbane- og bilbro med cykel- og gangsti.

Designet af de to løsningsforslag, henholdsvis en skråstagsbro og en bjælkeløsning, er karakteriset ved en holistisk tilgang og et ønske om en overordnet designmæssig og visuel sammenhæng mellem broens enkelte komponenter. Et samlet formsprog for piller og overbygning. Dette kommer stærkest til udtryk i hovedspændene, hvor der er arbejdet med skråstagsbroen og bjælkebroen som konstruktive og ikoniske elementer.

Linjeføring

Broens linjeføring, som er enkel og indgår naturligt i det eksisterende landskab, danner samtidig en flydende og dynamisk figur, der forbinder de to kyster på Masnedø og Falster. På begge sider af Storstrømmen vil broens landfæster fremstå som enkle og nedtonede elementer, der indføjer sig i den topografisk skrøbelige kontekst. Alle konstruktioner er formgivet ud fra ønsket om, at broen fra land opfattes let og elegant.

Skråstagsbroen

Ved en skråstagsbro bliver gennemsejlingsfagets profil det markante hovedelement for denne bro. Det er dét indtryk, som vil stå stærkest for personer, der bevæger sig i området på og omkring broen. Pylonens udformning under brodækket giver broen et dynamisk og markant udtryk, som i samspil med broens buede linjeføring gør, at det samlede udtryk bliver en smuk og skulpturel sammenhængende komposition. Pylonen vil være et flot og ikonisk element, som ved sin enkelthed vil komme i ”familie” med både Øresund-, Storebælt- og Farøbroen.

Skråstagsbroen vil fungere som et nyt vartegn for området omkring Sydsjælland og Falster og opfylde de æstetiske ønsker man bør forlange af et bygværk af denne markante størrelse. Den asymmetriske, solitære pylon med de markante facetter og det svagt buede kabelstagplan i vifteformation, vil give skråstagsbroen en unik position blandt broer i Danmark og resten af verden.

 

Storstroms Bridge

Feasibility Study

The replacement of the aging Storstrom Bridge is intended as a key component in the planned up-grade of the road and rail link connecting the Fehmarn Link, which is expected to be completed in 2020, with Copenhagen. Early studies included refurbishment of the existing bridge, which due to its poor condition ultimately proved to be impractical. It was therefore decided to replace the bridge entirely.

Design Proposals

DISSING+WEITLING architecture, in cooperation with COWI and Hasløv & Kjærsgaard, have prepared various proposals for the new Storstroms bridge between Masned Island and Falster. The preferred solution is a new, combined railway and road bridge. The design proposals, including a cable-stayed bridge and a beam structure, are characterized by a holistic design approach and the desire for continuity of aesthetic expression between all elements of the link. A coherent and clearly perceptible expression of form, strongly expressed through the design of the main span as an iconic element.

The Alignment

The gently curved anlignment compliments the surrounding landscape, but also forms a dynamic shape that connects the two shores of Masned Island and Falster. On both sides of Storstrømmen, the simple and understated design of the bridge's abutments is a response to the topographic fragile context. The design of the bridge gives the impression of a robust and simple structure, which also appears elegant and simple for those crossing or viewing the bridge.

The Cable-stayed Bridge

A cable-stayed bridge's navigational span profile is the most significant architectural element of the bridge. The pylon's geometrical form gives the bridge a dynamic and striking expression, while interacting with the bridge's curved alignment resulting in a refined and sculptural coherent composition. The pylon will become an iconic element, its simplicity complementing the pier family, which includes the Oeresund Fixed Link, the Great Belt Link and Faroe Bridge.

The cable-stayed bridge will also provide the area with a new landmark. The asymmetrical and unique pylon with its distinctive facets as well as the slightly curved cable-stay plan, will ensure a unique place alongside the bridges in Denmark and the rest of the world.