skurubron

Skurubron

_20130417_cam53_dobbelt.jpg

fakta

Bro over Skurusundet

Nacka, Sverige

International konkurrence: 2012, 1. præmie
Status: Igangværende

Brotype: 4-sporet vejbro
Opførelse: Påbegyndes 2015

Bygherre: Trafikverket Stockholm
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Leonhardt, Andrä und Partner (DE) og ELU Konsult (SE)

facts

Skuru Bridge

Nacka, Sweden

International competition: 2012, First prize
Status: In progress

Bridge type: four-lane road bridge
Construction start: 2015

Client: Trafikverket Stockholm
Architects: DISSING+WEITLING architecture
Engineers: Leonhardt, Andrä und Partner (DE) and ELU Konsult (SE) 

1. præmie ved prestigefuld brokonkurrence i Stockholm

Trafikverket Stockholm offentliggjorde ved et stort arrangement onsdag den 5. september DISSING+WEITLING architecture som vindere af den internationale konkurrence om en meget omtalt ny bro over Skurusundet. Projektet er forbundet med stor prestige og havde også stærke navne som BIG, Flint & Neill og Rambøll med i konkurrencefeltet. DISSING+WEITLING havde satset på et på én gang enkelt og teknisk avanceret designforslag til den nye bro der skal løse en uholdbar trafiksituation for de mere end 52.000 daglige pendlere til Stokholm.

Ikke råbe om kap med omgivelserne
Den nye bro skal dele sundet med den eksisterende Skurubro der er en kopi af den oprindelige buebro fra 1914. Broen var dengang Nordeuropas største betonbro. Den tillægges stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi og har opnået ikonstatus blandt verdens broeksperter. Samtidig indgår dens stærke, nærmest monumentale udtryk i en slående æstetisk samstemthed med skærgårdens klippeskråninger, høje træer og små huse. Og det er den kontekst der har motiveret DISSING+WEITLING til at udvikle det meget enkle og transparente visuelle udtryk.

"Designet skulle ikke råbe om kap med omgivelserne. I stedet forestillede vi os en bro der er helt stille og smuk og på lang afstand indgår som en elegant tilføjelse til den eksisterende bro og skærgårdslandskabet", fortæller DISSING+WEITLING-partner Steen Savery Trojaborg.

Intet andet end en bro
Arkitekterne udarbejdede derfor et forslag uden brotårne, kabler, skråstag eller udsigtsplatforme. Broen har en konstruktiv lethed med det slanke, aerodynamiske dæk i stål og er gjort så transparent som mulig ved bl.a. at placere bropillerne på linje med de eksisterende. På den måde relaterer den nye bro sig til den gamle uden at hindre udsigten til den.

Også i frøsperspektiv, som er den vinkel broen vil blive oplevet fra vandet og af beboerne på klippeskråningerne, har arkitekterne arbejdet med transparens. De har derfor valgt at dele den relativt brede brodrager i to halvdele for at skabe en lysspalte og et kig til himlen. En effekt der yderligere understreges af bropillens tvedeling i mødet med drageren.

Trafikpropper og voksende ulykkestal
I løbet af de 50 år der er gået siden den sidste version af broen blev bygget er trafikmængden øget markant. Nacka og Värmdö kommuner som er forbundet til Stockholm via Skurubroen har en stærkt voksende befolkning og antallet af trafikanter overstiger efterhånden broens kapacitet med trafikpropper og voksende ulykkestal til følge. Trafikverket har derfor planlagt en effektiv proces for den nye bro med byggestart i 2013 og en opførelsestid på kun 3 år.

Danskere i den internationale superliga
DISSING+WEITLING architecture var arkitekter på Storebæltsbroen i 1988 og har siden været involveret i godt 300 broprojekter verden over. I dag er tegnestuen en del af den internationale superliga inden for design af infrastruktur. Succesen skyldes ikke mindst, at den designfilosofi DISSING+WEITLING har videreudviklet siden overtagelsen af Arne Jacobsens firma i 1971 har vist sig meget kompatibel med broernes komplekse strukturer. Blandt tegnestuens seneste projekter er Stonecutters Bridge i Hong Kong, New Forth Crossing i Scotland og herhjemme Bryggebroen og Åbuen i København.

 

D+W awarded 1st prize in prestigious bridge contest in Stockholm

At a lavish event on Wednesday 5 September, Trafikverket Stockholm announced that DISSING+WEITLING architecture is the winner of the international contest to design a new bridge across Skuru Sound. It is a very prestigious project which has already received wide press coverage. The other contestants included strong players such as BIG, Flint & Neill and Rambøll. DISSING+WEITLING submitted a simple yet technically advanced design proposal for the new bridge which will solve an untenable traffic situation for people commuting to Stockholm, a figure exceeding 52,000 every day.

Complement rather than dominate
The new bridge will share the Sound with the existing Skuru Bridge which is a copy of the original arch bridge from 1914. At that time, it was the largest concrete bridge in Northern Europe. The original bridge has major cultural, historical and architectural value, and it has gained iconic status among bridge experts around the world. At the same time, this strong, almost monumental structure co-exists in glorious harmony with the steep, rocky slopes, the tall trees and tiny houses of the Archipelago. This is the context in which DISSING+WEITLING decided to develop a design with a very simple and transparent visual expression.

“We wanted our design to complement the setting. In our mind’s eye, we saw a bridge that was serene and beautiful, and from a distance, it fits in as an elegant addition to the existing bridge and the unique Archipelago landscape,” explains Steen Savery Trojaborg, partner at DISSING+WEITLING architecture.

Nothing but a bridge
Therefore, the architects produced a design proposal without towers, cables or viewing platforms. The bridge has a structural lightness with a slender, aerodynamic deck in steel, and it is made as transparent as possible by, for example, aligning the piers of the new bridge with those of the existing bridge. This creates a connection between the two structures, and the new bridge will not block the view of the old.

Even when viewed from below, which is the angle from which the bridge will be seen from the water and by the people living on the rocky slopes, the architects have managed to maintain the transparency of the design. They decided to divide the relatively wide girder in two, creating a streak of light and a view of the sky. This effect is further emphasised, as the pier is forked where it meets the girder.

Traffic jams and more accidents
Traffic has increased dramatically during the half-century that has passed since the last version of the old bridge was built. Nacka and Värmdö municipalities, which are linked with Stockholm via the Skuru Bridge, have experienced population explosion, and the number of bridge users is starting to exceed the capacity of the bridge, resulting in frequent traffic jams and an increase in accidents. Trafikverket Stockholm has therefore decided on an efficient process for the new bridge, starting construction in 2013 and completing the new bridge in only three years.

Danes in the international super league
DISSING+WEITLING architecture was the architects of the Great Belt Bridge in 1988 and has since been involved in over 300 bridge projects all over the world. These days, the office is a member of the international super league in infrastructure design. The company’s success is not least owing to the fact that the design philosophy which Dissing+Weitling has developed further since the take-over of Arne Jacobsen’s company in 1971 has proved particularly compatible with the complex structures of bridges. Among the office’s most recent projects are Stonecutters Bridge in Hong Kong, New Forth Crossing in Scotland as well as Bryggebroen and Aagade Bridge in Copenhagen.