panum university extension

Panum university extension

panum-25.jpg

facts

Panum
Laboratory and University facilities
Copenhagen, Denmark
2010

Competition: 2010, 2nd prize

Floor area: 35,000 m2

Client: The Danish Building and Property Agency
Architects
DISSING+WEITLING architecture
Arcrum arkitekter
Ratio Arkitekter
HWP arkitekten
Engineers
Leif Hansen, Orbicon
Oluf Jørgensen
Dr. Heinemkamp
F&M
Landscape: GHB Landsskabsarkitekter

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Panum
Laboratorie- og univerisitetsbyggeri
København, Danmark
2010

Konkurrence: 2010, 2. præmie

Areal: 35.000 m2

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekter: 
DISSING+WEITLING architecture
Arcrum arkitekter
Ratio Arkitekter
HWP arkitekten
Ingeniør: 
Leif Hansen, Orbicon
Oluf Jørgensen
Dr. Heinemkamp
F&M
Landskabsarkitekt: GHB Landsskabsarkitekter

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Panum udvidelse

Visionen for udbygningen af Panum-komplekset rummer tanken om en helhedsplan der markerer sammenhængen med Nørre Campus og integrerer Panum i nærmiljøet. Det er blandt andet i forlængelse heraf argumentet for et tårn er opstået: Frygten for at en 35.000 kvadratmeter bygning vil afsætte et fodaftryk der helt opsluger det område man netop gerne ser lokalmiljøet og resten af Panum få stillet til rådighed.

Det eksisterende Panum rummer mange kvaliteter: Vandrehallen, de synlige skakte, de sociale stoppesteder og pauserum. Samtidig er der en række forhold der virker ukompatible med visionerne for det nye Panum: det gennemgånde valg af mørke materialer; de sidste 40 års slid; afskærmningen af Vandrehallen bag bygningskroppe, trappesatser og haverum; laboratoriernes afsides placering; haveanlægget - afsondret og privat ift. til det dynamiske Nørrebro.

Vi har i projektteamet undret os over at visionen om at skabe synergi mellem det nye byggeri og den nye vidensbydel ikke også indbefatter den potentielle synergi imellem det eksisterende Panum og den nye bygning. Det oprindelige Panum vil med sine 135.000 kvadratmeter - uanset udformningen af den nye bygning – spille en dominerende rolle for det samlede kompleks. Men udover det udtrykte ønske om en fælles profilskabende indgang med direkte forbindelse til Vandrehallen er der ikke i programmet præsenteret ønsker til de to byggeriers samspil.

Overvejelserne omkring det eksisterende Panums fremtidige rolle og hvordan udbygningen kan skabe sammenhæng mellem nyt og gammelt og puste nyt liv i hele Panum-komplekset har spillet afgørende ind på vores forslag til det nye Panum

Panums livsnerve er Vandrehallen. Herfra er alle funktioner tilgængelige, og her mødes kompleksets mere end 5.000 brugere dagligt. Vandrehallen er en essentiel del af Panums identitet og står for os som den oplagte indfaldsvinkel til at virkeliggøre visionen for det nye Panum. Vi mener derfor at det er altafgørende at åbne og forbedre Vandrehallen – styrke og udvide dens funktion som husets livsnerve i forhold til brugerne, byen og offentligheden.

Det næste skridt er at etablere den nye bebyggelse med ansigt imod byen. Herved opnår vi en transparent og imødekommende orientering mod byrummet som kan bidrage til en afmystificering af det eksisterende Panum og skabe bro imellem forskningsmiljøet og byen. Den nye bebyggelse spejler Nørrebros skala og arkitektur i et geometrisk varieret bygningsforløb med offentligt tilgængelige tagterasser og cafeer

Det første skridt i vores forslag er således at åbne Vandrehallen for byen og gøre den offentligt tilgængelig.

Den nye bebyggelse placeres tæt op ad den eksisterende, langs den nye vandrehal som vi lader vokse i højden og spænde ud som en tagflade imellem nyt og gammelt. Herunder opstår et bevægelsesrum i mange niveauer hvor ny og eksisterende bygning mødes og forbindes via tværgående gangbroer varieret fra etage til etage.

Dette tiltag kræver en generel åbning af området. Konkurrenceprogrammet præsenterer planerne for på sigt at lade bygning 1 og 9 nedrive. Vi har analyseret de eksisterende lave bygninger der i dag danner front imod haveanlægget, og vores konklusion er at de indeholder funktioner der lader sig genetablere. For at kunne gennemføre transformationen foreslår vi i forlængelse heraf yderligere at nedrive de bebyggelser der skærmer for Vandrehallen. Dette træk gør det muligt at etablere en udvekslingszone mellem husets brugere og byen.

Visionen er at skabe en bygning der trods sit beskedne volumen i forhold til det eksisterende Panum kan forbedre, forny og forøge kvaliteterne ved den eksisterende bygning, samtidig med at den skaber sin egen identitet.