orbicon

Orbicon HQ

OD_10737_CF_Atrium-Stue_N+ÿ-cf.jpg

fakta

Orbicons nye hovedkontor
Høje Taastrup, København, Danmark

Status: under udførelse
Forventet udførelse: 2017

Bruttoareal: 8.134 m2
300 arbejdspladser

Bygherre: Hedeselskabet
Totalentreprenør: MT Højgaard
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Orbicon
Landskab: Kragh & Berglund

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Orbicon's New Headquarter
Høje Taastrup, Copenhagen, Denmark

Status: under construction
Expected completion: 2017

Total floor area: 8,134 m2
300 workplaces

Client: Hedeselskabet
Design & Build Contractor: MT Højgaard
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Orbicon
Landscape: Kragh & Berglund

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Orbicon Hovedkvarter

I foråret 2017 samler ingeniørfirmaet Orbicon sine aktiviteter og 300 medarbejdere på Sjælland i et nyt kontor i Høje-Taastrup. DISSING+WEITLING som arkitektrådgiver for totalentreprenøren MT Højgaard konkurrencen om at bygge det nye hovedkvarter. 

Vores konkurrenceforslag byggede på et meget detaljeret lejerprogram, der beskrev Orbicons visioner og drømme for det nye hovedsæde, baseret på principperne i New Ways of Working. Ideen om det nye kontor havde en abstrakt karakter fremfor at opsætte faste krav til den nye arkitektur – ønsket om et godt arbejdsmiljø med plads til både ro og dynamik, fordybelse, mødesteder og fleksible arbejdspladser.

For os gik øvelsen ud på at bringe alle disse drømme til live i det nye kontorhus – at give dem fast form. Huset er organiseret omkring et stort grønt atrium, et samlende og indbydende rum, der hilser besøgende og medarbejdere velkommen. I periferien finder du arbejdsro, i stueetagen og omkring atriet er de steder, hvor du møder dine kollegaer og skaber tværfaglighed. Det arkitektoniske hovedgreb findes i en vekselvirkningen mellem en aktiv kerne og rolige arbejdsområder langs bygningens ydre kant, heri ligger fleksibiliteten. 

Bæredygtighed har været et vigtigt parameter i projektet. Projektet er pre-certificeret som DNGB Guld. Hos DISSING+WEITLING anskuer vi bæredygtighed meget bredt. Helt fra begyndelsen sættes mål for bæredygtighed. Mål der gennem hele projektet kan videreudvikles.
I det nye kontorhus findes meget konkrete løsninger som for eksempel solceller og LAR (Lokal Afledning af Regnvand), der er indarbejdet som en grundlæggende del af det landskabelige udtryk. Samtidig har blødere værdier formet huset med direkte betydning for medarbejderne – et fokus på indeklima, lys og akustik. Derudover skal huset være økonomisk forsvarligt at drive og vedligeholde.
Bæredygtighed handler om at opnå en god balance mellem alle disse aspekter, og tiltagene er med til at forlænge huset levetid.

 

Orbicon Headquarters

In Spring 2017 engineering company Orbicon will gather all activities and employees on Zealand in a new complex in Høje-Taastrup. DISSING+WEITLING in collaboration with MT Højgaard won the competition to design and build the headquarter. The project proposal was the outcome of a very detailed program, which described the visions and dreams Orbicon had for their headquarter, based on the principles of New Ways of Working. The idea behind the new office had an abstract character rather than fixed requirements for the new architecture – a desire to create a work environment where the dynamic between tranquility, contemplation, meeting points and flexible workspaces could fit together. 

To us, the task was to bring all of these dreams to life in the new headquarter – make dreams into physical shapes. The workspaces are placed in the periphery of the building, while on the ground floor around the atrium, is where informal meetings takes place. The architectural features occurs in the interaction between the active core of the building and the more quiet work areas along the sides of the building – here lies the flexibility. 

Sustainability has been an important parameter in the project. The project is already pre-certified as DNGB gold. At DISSING+WEITLING we view sustainability very broadly. Sustainability goals are set from the very start – goals that can be processed and developed throughout the project. In the new office complex there are specific solutions as solar panels and local drainage of rainwater, which are incorporated as a fundamental part of the landscape. Softer values with a direct impact on the employees has also shaped the building – a focus on the indoor climate, light and acoustics. In addition, the building needs to be economically sustainable to run and maintain. Sustainability is about achieving a great balance between these aspects and where the initiatives will help prolong the lifespan of the building.