odense universitetshospital

Odense Universitetshospital

1_OSH-GADE-01.jpg

fakta

Hospitals, laboratorie- og uddannelsesbyggeri
Odense, Danmark

Samlet areal: 207.000
Konkurrence: 2010

Bygherre: Region Syddanmark

Konsortiet HEALTHBY
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (før Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers (UK)
Buro Happold Aps (DK)

facts

Hospital, laboratory and education premises 
Odense, Denmark

Total area: 207.000
Competition: 2010

Client: The Region of Southern Denmark

The HEALTHBY consortium:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (previously: Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers Ltd (UK)
Buro Happold Aps (DK)

 

Odense Universitetshospital

Konkurrencen omfattede planlægningen af det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) og sammenkoblingen til det eksisterende Syddansk Universitet via et nyt sundhedsfagligt fakultet (SUND).

Dommerkomiteen fandt at den foreslåede løsning sandsynliggjorde "...puls og liv i det fint komponerede hovedstrøg."

Konkurrenceforslaget fra DISSING+WEITLINGs team (konsortiet Healthby) anvender et kompakt bymæssigt hovedgreb med et nybygget brokvarter som forbillede. Den tætte struktur er opbygget omkring et belagt urbant hovedstrøg. Strøget åbner sig i den ene ende mod syd, mens det gradvist fortættes mod nord for at kulminere i en karakterfuld pladsdannelse ved koblingsleddet til SUND. Netop der forankres kompositionen af et 17 etagers administrationstårn.

 

Odense University Hospital

The competition comprised the planning of the new university hospital in Odense (new OUH) and the coupling to the existing University of Southern Denmark via a new Faculty of Health Sciences (SUND).

The evaluation committee found that the proposed solution renders probable "... rhythm and life in an excellently composed thoroughfare."

The competition proposal provided by the DISSING+WEITLING's team (the HEALTHBY consortium) uses a compact urban design brief modelled on a newly developed suburb. The tight structure is built around a paved thoroughfare, fanning out at one end towards the south while gradually getting narrower towards the north, culminating in a striking square at the coupling to SUND. At that point, the composition is anchored by a 17-storey administration tower.

This compact urban structure features periodic openings towards the east and west, providing views of the surrounding landscape. The thoroughfare is open to public transport, cars, bicycles and pedestrians in one "shared space".