køge north station

Køge North Station

fakta

Køge Nord Station
Gangbro, station, parker, rejseanlæg og en visionsplan for området
Køge, Danmark
2014 - 

International konkurrence: 2014, 1. præmie
Forventet udført: 2018
Under udførelse

Gangbro længde: 225 m

Bygherrer:
BaneDanmark (gangbro)
Køge Kommune (parker og rejseanlæg)
DSB (aptering af perroner)
Arkitekter:
DISSING+WEITLING
COBE
Ingeniør:
COWI

Visualiseringer:
Luxigon
Tegmark
COBE
DISSING+WEITLING

Priser: Nomineret i kategorien "Best Futura Project"
MIPIM Awards, 2015

facts

Køge North Station
Pedestrian bridge, parks, ride facility and a vision for urban development
Køge, Denmark
2014 -

International competition: 2014, 1st prize
Expected completion: 2018
Under construction

Pedestrian bridge lenght: 225 m

Clients:
BaneDanmark (pedestrian bridge)
The City of Køge (public parks and ride facility)
DSB (fitting-out of station platforms)
Architects:
DISSING+WEITLING
COBE
Engineer:
COWI

Renderings:
Luxigon
Tegmark
COBE
DISSING+WEITLING

Awards: Nominated in the category "Best Futura Project"
MIPIM Awards, 2015

relevante / related links

Press Release - PDF
Dommerbetænkningen / Assessment Panel Report - PDF
Køge Nord Stations egen website

 

 

 

Køge Nord Station

DISSING+WEITLING, COBE og COWI har vundet førstepræmien i konkurrencen om Køge Nord Station.

Køge Nord Station bliver et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes. Projektet indeholder en 225 meter lang gangbro, station, parker og rejsanlæg samt en visionsplan for området. Køge Nord Station forventes at stå færdig i 2018.

Teamet har skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen. Hovedgrebet er en bro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den planlagte, dobbeltsporede jernbane for højhastighedstog mellem København og Ringsted. Det bliver en ny port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Det vindende forslag er en 225 meter slanget gangbro, der lægger sig på tværs af trafikkorridorerne og forbinder øst med vest. En lukket sydfacade skærmer for det direkte sollys, og en åben nordfacade giver udsigt. Her møder stationens brugere hver dag et fantastisk 180 graders panorama over kulturlandskabet og de dynamsike linjer fra de befærdede trafikårer. Udsigten kan nydes både stående, gående eller bekvemt siddende på det langsgående møbel indbygget i den sydvendte væg. Omkring broen og stationen former forpladser og stiforløb sig efter det flow af mennesker, der skal bevæge sig igennem stationen. Afstandene minimeres og pladserne gøres overskuelige, så der skabes et naturligt flow på gangstierne.

Køge Nord Station er en helt unik opgave arkitektonisk og ingeniørmæssigt. Den bliver en del af manges hverdag. Vi har tænkt på bevægelsen i rummet fra vest til øst og fra øst til vest tværs over motorvejen. Forskellen i de åbne kig mod nord og udskæringerne i træbeklædningen mod syd. Udsyn og intimitet. Bevægelse og ophold. Oplevelsen, stemningen, glæden ved at færdes sammen mange mennesker. Den særlige glæde ved det at rejse.

- Steen Savery Trojaborg, partner og adm. direktør hos DISSING+WEITLING.

Broens indre rum er varmt og inviterende i materialevalg. Foret med trælameller bliver det et indbydende møbel, som hilser folk velkommen og giver en taktil oplevelse i en strømlinet hverdag. Udvendigt er valgt perforede galvaniserede sinusstålplader, der giver en dybde til facadeudtrykket, og spiller sammen med materialeholdningerne fra stedets infrastrukturelle anlæg.

 

Køge North Station

DISSING+WEITLING, COBE and COWI have won first prize in international competition for Køge North Station.

Køge North Station will be a traffic centre and hot-spot for the entire Copenhagen area in a unique junction where high-speed trains, local trains and freeways meet. The project consists of a 225-metre long pedestrian bridge, a station, an associated park and ride facility and a vision model for the incorporation of these elements into the landscape. Køge North Station is expected to be completed in 2018.

The team has created a characteristic landmark for green mobility in the capital region of Copenhagen. The main element of the design is a bridge combining Denmark’s most trafficked freeway with the existing local Copenhagen train line and the planned double-tracked rail line for highspeed trains. The bridge will be a new gateway to Copenhagen for the 90,000 people passing through the area daily, and a significant step on the commute for the expected 8,000 daily users of Køge North Station.

The winning design is a 225-metre long pedestrian bridge stretching across the traffic lanes, connecting east and west. The south side of the façade is closed, functioning as a solar screen, while the north side is left open providing a stunning 180 degrees panoramic view over the cultural landscape and lively traffic. The view can be enjoyed either standing, walking or by comfortably sitting on the built-in furniture along the south-facing wall. Around the bridge and the station, forecourts and paths are formed in accordance with the flow of people. The distances will be minimised and the courts will be well-arranged, creating a natural flow of walking lines.

Køge North Station is a very unique project, both in terms of architecture and engineering. The station will be part of many people’s everyday life. In our work we have focused on the flow across the freeway - from west to east and east to west. The difference between the open side in the north and the closed side in the south. Vista and intimacy. Movement and repose. The experience, atmosphere and joy of traveling,

- Steen Savery Trojaborg, Partner and CEO at DISSING+WEITLING.

The interior of the pedestrian bridge consists of warm and inviting materials. Padded with wooden lamellae, the inside of the pedestrian bridge becomes a warm and welcoming area, giving commuters a tactile experience in an otherwise streamlined weekday. From the outside the pedestrian bridge is covered with perforated electroplated sinus steel plates, adding depth to the expression of the façade while also matching the materials from the surrounding infrastructural system.