hong kong-zhuhai-macau link

Hong Kong - Zhuhai - Macau Link

hong-kong-macau-bridge-(1).jpg

fakta

Hong Kong - Zhuhai - Macau-forbindelsen
Hong Kong - Zhuhai - Macau, People’s Republic of China
2009

Design forslag

Længde, total: 36 km
Tunnel længde: 5 km

Multifags bro med tre store spænd

Fag 1 - Hovedspænd:
Qingzhou kanal
Spænd: 2x350 m
Pylon højde: 208 m

Fag 2:
Jianghai kanal
Kanal, flod og hav
Spænd: 2x220 m
Pylon højde: 158 m

Fag 3:
Jiuzhou kanal
Macau siden
Spænd: 2x250 m
Pylon højde: 138 m

Bygherre: Highway Department of Hong Kong
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI (DK)
COWI (PRC)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Hong Kong - Zhuhai - Macau Link
Hong Kong - Zhuhai - Macau, People's Republic of China
2009

Design proposal

Lenght, total: 36 km
Tunnel lenght: 5 km

Multi-span bridge with three large spans

Span 1 - main span:
Qingzhou Channel
Span: 2x350 m
Pylon height: 208 m

Span 2:
Jianghai Channel
Channel of river and sea
Span: 2x220 m
Pylon height: 158 m

Span 3:
Jiuzhou Channel
Macau side
Span: 2x250 m
Pylon height: 138 m

Client: Highway Department of Hong Kong
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
COWI (DK)
COWI (PRC)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Hong Kong - Zhuhai - Macau-forbindelsen

Hong Kong-Zhuhai-Macau forbindelsen, også kendt som HZM Link, er en 36 kilometer lang forbindelse mellem Hong Kong, Zhuhai og Macau, der krydser Zhujiang deltaet (Pearl River). Forbindelsen består af en multifagsbro med tre store spænd, en fem kilometer lang tunnel og to kunstige øer.

DISSING+WEITLING architecture blev bedt om at udarbejde et design, der fremhævede mødet mellem forbindelsens forskelligartede komponenter. Forbindelsen skulle være et symbol for menneskets evner opnået ved samarbejde – ”joining forces to reach a higher goal”. Et symbol for fremskridt.

Forbindelsen indeholder en række markante konstruktioner; Jiuzhou bro, Jianghai bro, Qingzhou bro samt de to kunstige øer, der er forbundet via. tunnelen. Qingzhou bro udgør forbindelsens hovedspænd, og øerne er de to ikoner, der er synlige fra indflyvningen til Hong Kong. Det arkitektoniske design relaterer sig til de tre regioners forskellige historie.

Linjeføringen
DISSING+WEITLINGs foreslåede bløde linjeføring med den store radius er fordelagtig i forhold til reference projektet af flere grunde. Forslaget med den kurvede linjeføring skaber et varierende panorama, som fremhæver hovedelementerne af forbindelsen, så som skråstagsbroen, de extra-dosed spænd og de to øer.

Broerne
Forbindelsen består af 70 meter lange viadukter samt 110 meter lange viadukter med varierende dragerhøjde. En 220 meter lang multifags extra-dozed bro (Jiuzhou broen), en 220 meter lang to-pylons extra-dozed bro (Jianghai broen) og en enkel-pylons 2x350 meter skråstagsbro (Qingzhou broen). DISSING+WEITLINGs målsætning var at skabe en sammenhængende arkitektonisk design. En familie af delelementer. Vi havde fokus på den optimale løsning både med henblik på økonomi, effektive konstruktioner og simple byggemetoder. De arkitektoniske kvaliteter er baseret på en klar, enkel, men dog raffineret formgivning.

Skråstagsbroen har et split dæk, som gør, at den høje enkel pylon er placeret centralt mellem de to dæk. Pylonen har et vertikalt spor over dækket, som giver den et karakteristisk udtryk af elegance og lethed. Sporet afsluttes med glas og et lyselement i toppen, som yderligere bibringer et dynamisk udtryk og er med til at fremhæve formen om aftenen og natten.

Øerne
Sammenlagt fremhæver de to øer navigationskanalen på en harmonisk og yndefuld facon.

Den største af de to øer, øen mod øst, er tiltænkt som en attraktiv ø for fritidssysler. En stor grøn konstruktion rejser sig fra de nordlige, østlige og sydlige yderkanter af øen og kulminerer i en stor, høj glasfacade vendt mod den brede promenade på vestsiden. Konstruktionen kan indeholde aktiviteter så som et akvarium/delfinarium, restauranter, caféer, butikker, parkeringsarealer osv. Øen er udstyret med havnekajer for turbåde, sejl- og motorbåde.

Konstruktionen er udstyret med lameller over tunnelindgangen (portalen), som bidrager til at skabe en sikker overgang i lysintensiteten for bilisterne fra dagslys til kunstigt lys. Lamellernes udtryk, som foldede elementer, er videreført i de lange snit/fold, der giver dagslys til faciliteterne placeret under oversiden. Forslaget indeholder to alternative udformninger af øerne, enten i form af en oval eller en trekant med konkave sider.

 

Hong Kong - Zhuhai - Macau Link

The Hong Kong-Macau Link, also known as HZM Link, is a 36-kilometre connection between Hong Kong, Zhuhai and Macau across the Zhujiang (Pearl river) estuary. It comprises a multi-span bridge with three large spans, a five-kilometre tunnel and two artificial islands.

DISSING+WEITLING architecture was asked to suggest a proposal that reflected the spirit of joining together different parts, of unity between people. The link is to be a symbol of the abilities of mankind when cooperating, of joining forces to reach a high goal. A symbol of progress.

The link has a number of prominent features - Jiuzhou Bridge, Jianghai Bridge, Qingzhou Bridge together with the artificial islands, linked by the tunnel. These are the outstanding features of the Link - the highlights being the Qingzhou main span and the islands. The architectural design is balanced between East, the Hong Kong side, and West, the Macao and Zhuhai side and relates to these three regions.

The alignment
DISSING+WEITLINGs proposed alignment with a very large radius curvature is advantageous to the reference scheme for a number of reasons. It creates the perception of one single, harmonious and generous link in spite of the crossings many components. The curvature provides a varied perspective view which enhances the perception of the main features of the link such as the cable-stayed bridge, the extra dosed spans and the tunnel islands.

The bridges
The link consists of 70-metre span viaducts, 110-metre span viaducts with haunches, a 220-metre multiple span extra dozed bridge (Jiuzhou Bridge), a 220-metre span two-pylon extra-dozed bridge (Jianghai Bridge) and a single-pylon 2x350-metre cable-stayed span (Qingzhou Bridge). Our goal has been to create a consistent architectural design. A family of parts. We have aimed at an optimal solution in regards to economy, structure and build ability. The architectural qualities are based upon clear, simple and refined features.

The cable-stayed bridge has a split deck solution - the shape of the box girder is in principle maintained. The tall single-pylon is related to the extra-dozed piers and pylons with its curved shape. Brackets below deck provide stability and relates to pier heads. The pylon has vertical reveals above deck giving it a characteristic appearance of elegance and lightness. The reveal is finished off with glass and lighting fixtures at the top further adding to the dynamic appearance and enhancing the night time view.

The islands
Together the two islands frame the navigational channel in a harmonious, beautiful way. Worthy of the proximity to the Chek Lap Kok Airport and Hong Kong and architecturally powerful enough to make a statement of its own.

The larger of the two, the East Island, has been designed as an attractive leisure area. A large, green structure rises from the northern, eastern and southern perimeters of the island and culminates in a large, tall, glazed façade facing the wide promenade/boardwalk on the west side. The structure may house activities such as aquarium/delphinarium, restaurants, cafes, shopping, parking etc. The island is equipped with piers for tour boats, sail and motor boats.

The structure is equipped with louvers above the tunnel entrance providing drivers safety in mediating the transition in light intensity from daylight to artificial light in the tunnel. The theme of the louvers, as folded structures, is carried through in the long slits/folds providing daylight to the 'below roof' leisure facilities.The proposal includes two alternative designs for the islands, either in the form of an oval or of a triangle with inwards-curved sides.