festhalle landau

Festhalle Landau

01-Gr.jpg

fakta

Teater, Om- og tilbygning
Landau, Tyskland
2001

Konkurrence: 1997 1. præmie

Etageareal: 10.200 

Klient: Byen Landau
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Bygherrerådgiver: Prof. Burkhardt
Ingeniør, statik: Schwab Ingenieure
Ingeniør, installationer: Dr. Ing. B. Kriegel
Akustiker: Prof. Dr. Völker
Scenetekniker: Huneke+Partner
Byggeledelse: Dipl. Ing. Kern

facts

Theatre, alteration and addition
Landau, Germany
2001

Competition: 1997, 1st prize

Floor area: 10.200 

Client: City of Landau
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Client Adviser: Prof. Burkhardt
Structural Engineer: Schwab Ingenieure
Services Engineer: Dr.-Ing. B. Kriegel
Acoustic Consultant: Prof. Dr. Völker
Theatre Consultant: Huneke+Partner
Construction Management: Dipl. Ing. Kern

FESTHALLE LANDAU

I 1997 fik DISSING+WEITLING architecture til opgave at totalrenovere Festhalle Landau et teater opført i Jugendstil. Bygningens facader skulle dog ikke ændres da de var blevet renoveret i 80'erne.

Det var intentionen at  reorganisere teatrets funktioner i forbindelse med renoveringen. Der blev derfor ud-arbejdet et komplekst program. Under udarbejdelsen af dette tonede flere særligt vægtige områder frem.

Renoveringsarbejdet drejede sig primært om de to festsale, der blev tilbageført til  en af DISSING+WEITLING architecture fortolket Jugendstil. Ombygningen af scenetårnet havde ligeledes en høj prioritet. Her blev den gamle sceneteknik udskiftet og scenetårnet blev udvidet. Et andet væsentligt område var forhallen med garderober, som blev forvandlet til en multifunktionel foyer med en tilhørende mindre bar.

Renoveringen af sidefløjen omfattede hovedsageligt en fuldstændig nyindretning af rummene, der fremover skal anvendes til festmiddage og sidefløjen blev forbundet med et hotelkompleks mod nord via en overdæk-ket gang langs den såkaldte koncerthave. Den tidligere terrasse er ført tilbage til den oprindelige funktion som promenadeområde og danner nu koncerthaven.

I forbindelse med ombygningen blev brugernes ønske om et nyt selvstændigt storkøkken tilgodeset. For at skaffe plads til køkkenet blev der etableret  en ny teknikcentral under koncerthaven.

 

FESTHALLE LANDAU

In 1997 DISSING+WEITLING architecture was commissioned to completely renovate the Festival Hall Landau, a theatre built in the Art Nouveau style. The facades  were, however, to remain unchanged as the building was renovated in the 80s.

The intention was to reorganise the functions of the theatre during the alteration. Therefore a complex pro-gram was prepared. During the preparations several especially important items came up.

The renovation concentrated primarily on the two festival halls which were restored to Art Nouveau style as interpreted by DISSING+WEITLING architecture. The alteration of the fly tower had also high priority. The old stage equipment was replaced and the fly tower extended. Another area of importance was the lobby with cloakrooms which was transferred into a multi-functional lobby with an associated small bar. 

The renovation of the side wing consisted mainly of a complete refurbishment of the rooms which will now be used for gala dinners. The side wing was connected to a hotel complex toward north via a covered passage along the so called concert garden. The earlier terrace has been restored to its original function as promenade area and now forms the concert garden.

In connection with the alteration the user's wish for an independent professional kitchen was fulfilled. In order to create space for the kitchen a new plant room was established under the concert garden.