ecco hotel

ECCO hotel og konferencecenter

01_034_ECC_070_L.jpg

fakta

ECCO hotel og konferencecenter
Tønder, Danmark
2013

Udført 2013

Areal: 5.000 m2

Bygherre: ECCO
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: INGENIØR’NE
Landskabsarkitekt: YARDS LANDSCAPE
Indretningsarkitekt: FORM Cph

Fotos: Adam Mørk

facts

ECCO Hotel and Conference Centre
Tønder, Denmark
2013

Completed 2013

Total floor area: 5,000 m2

Client: ECCO
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: INGENIØR’NE
Landscape: YARDS LANDSCAPE
Interior Design: FORM Cph

Photos: Adam Mørk

Relevante / related links

byggeplads.dk

ECCO hotel og konferencecenter 

ECCO kontaktede DISSING+WEITLING architecture i slutningen af 2011 med en ambitiøs plan om et center i særklasse både for ECCOs egne medarbejdere og for eksterne konferencegæster. Udover de faste krav til centrets faciliteter - 50 hotelværelser, showrooms, oplevelses- og multirum - var ønsket et grønt, innovativt byggeri, der kunne fungere som et led i ECCOs målsætning om at være verdens bedste skovirksomhed.

DISSING+WEITLING architecture tegnede på den baggrund et konferencecenter, hvor alle arkitektoniske detaljer bidrager til at fortælle historien om firmaets grundlæggende værdier.

ECCO er i dag verdens næststørste skoproducent. For at leve op til de høje ambitioner om social ansvarlighed og kvalitet ejer og styrer ECCO selv alle led i produktionskæden, og virksomheden værner om en kultur, hvor alle medarbejdere betragtes som skomagere.

Udfra disse værdier har DISSING+WEITLING architecture designet huset med fokus på bæredygtighed, globalitet og håndværkstradition.

Bæredygtighed
Huset er superoptimeret lige fra anvendelsen af jordvarme/køling og solenergi til grundplanens cirkelform, der giver den bedste kvadratmeterudnyttelse, korte afstande i bygningen og et minimeret varmetab pga. den reducerede overflade. Bygningen kan klassificeres som et såkaldt plusenergihus, da den ikke blot er selvforsynende med energi, men producerer nok energi til også at kunne bidrage til forbruget i det oprindelige konferencecenter ved siden af.

Globalitet
Den cirkelformede grundplan er inddelt i fire felter, som henter inspiration fra hvert sit verdenshjørne. De fire felter er i indretning og stemning tematiseret efter Norden, Asien, Afrika og Amerika. Indendørs kommer temaerne diskret til udtryk i små variationer i møblering, farver og materialer, og udendørs i væksternes oprindelse og farver.

Håndværkstradition
Materialevalget spejler ECCOs filosofi om at anvende naturprodukter. Der er gummi og stavparket på gulvene, vægge af træ og beton, og lysarmaturerne på værelserne er beklædt med læder syet af ECCOs egne folk. DISSING+WEITLING architecture har fokuseret på at kvaliteten af materialer, håndværk og design skulle være gennemgribende for huset på en måde, der vil forstærke ECCOs brand og give brugerne en sansemæssig oplevelse af virksomhedens værdier.

 

ECCO Hotel and Conference Centre

ECCO contacted DISSING+WEITLING architecture towards the end of 2011 with an ambitious plan for a centre – second to none – for both ECCO’s own employees and external conference guests. In addition to the specific requirements for the facilities of the centre, viz. 50 hotel rooms, showrooms, experience and multi rooms, ECCO expressed the idea of a green innovative building that would form a natural part of ECCO’s vision of becoming the best shoe company in the world.

From these directions, DISSING+WEITLING architecture drew a conference centre of which all architectural features converge to express the fundamental values of the company.

ECCO is currently the world’s second-largest shoe manufacturer. In order to live up to their own high ideals regarding social responsibility and quality, ECCO itself owns and manages every link in the production chain, and all employees still regard themselves as shoemakers – a company culture of which ECCO is fiercely protective.

DISSING+WEITLING architecture has designed a building true to these values and focusing on sustainability, globality and the tradition of craftsmanship.

Sustainability
The design of the building is optimised in every way, not only through the use of geothermal heating/cooling and solar energy but also the circular shape of the floor plan itself which makes for the best utilisation of the available space, short distances within the building and minimum heat loss on account of the reduced surface area. It can be classified as a PlusEnergy building in as much as it is not only self-sufficient with energy, it produces enough energy also to contribute to the consumption of the original conference centre adjacent to the new building.

Globality
The circular floor plan is divided into four sections, each of which takes inspiration from one of the four corners of the world. In terms of interior décor and general feel, the four sections are themed according to Scandinavia, Asia, Africa and America respectively. Indoors, the themes are expressed discreetly in small variations in furniture and furnishing, colours and materials, and outdoors, in the colours and origins of the plants and bushes.

The tradition of craftsmanship
The choice of materials reflects ECCO’s philosophy of using natural products. The flooring is rubber and stave parquet, the walls are made from wood and concrete, and the light fittings in the hotel rooms are covered in leather sewn by ECCO's own employees. DISSING+WEITLING architecture has turned the quality of the materials, craftsmanship and design into the pervading themes of the building, strengthening the ECCO brand and providing the users with a sensuous experience of the values of the company.