bro ved Inderhavnen

Ny cykel- og gangbro over Københavns havn ved Vester Voldgade

bryghusbroen_12.jpg

fakta

Cykel- og gangbro over Københavns havn ved Vester Voldgade
København, Danmark
2015
 

Konkurrence: 2015

Totale længde: ca. 180m
Bredde: ca. 8,5 m 
(Cykelstiens bredde: 4m & Gangar­ealets bredde: 3m)
 

Bygherre: Realdania
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI 
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund 

Visualiseringer:
Luxigon
Tegmark
DISSING+WEITLING architecture

facts

Pedestrian and cyclist bridge crossing Copenhagens harbour at Vester Voldgade
Copenhagen, Denmark
2015

Competition: 2015

Total length: approx. 180m
Width: approx. 8,5 m
(Width of the bicycle lane: 4m & the width of the pedestrian lane: 3m)

Client: Realdania
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI
Landscape architect: Kragh & Berglund 

Renderings: 
Luxigon
Tegmark
DISSING+WEITLING architecture

Cykel- og gangbro over Københavns havn ved Vester Voldgade

Den nye bro over inderhavnen forbin­der to vidt forskellige landsider. Christians Brygge kommer med det nye Bryghusprojekt til at fremstå meget urban og moderne. På modsatte side bliver man mødt af det gamle Københavns voldanlæg der, som en grøn mur, kommer helt ned til havnerum­met. Begge sider er markante rum, og i respekt for karak­teren af de to rum er det vigtigt, at broen efterlader så skånsomt og minimalt et aftryk som muligt.

Broen er objektet, der forbinder de to sider. På Christians Brygge-siden er DISSING+WEITLINGs design med til at un­derstrege et moderne og urbant rum. På Christians­havner-siden danner broens æstetiske og minimale design en fin kontrast til det historiske voldanlæg og den mere rå havnefront.

En urban og grøn facade
DISSING+WEITLING har arbejdet med en funktionel løsning, som effektivt og på sikker vis fører trafikken over prome­naden og videre ud i byens netværk. Indgrebet i den nye promenade er så lille og skånsomt, som muligt.
Ved Christians Brygge slår broen et blødt bueslag mod nord således at Bryghusprojektet fritlægges, der holdes afstand til Langebro og trafikflowet til og fra Vester Voldgade optimeres. Broen slår et tilsvarende bueslag ved Islands Brygge, denne gang mod syd, således at trafikflowet til og fra Islands Brygge og Ved Langebro optimeres. De bløde bueslag sikrer at cyklisterne på vej ned ad broen dæmpes i fart.

Broen
Brodækket er udformet som en lukket stålkasse­drager med en overliggende finne, et bærende element, der gør det muligt at slanke brodækket over sejlrenden og således opnå den krævede frihøjde med den minimale længde. Finnen fun­gerer tillige som en logisk og sikker adskillelse af cykel- og gangtrafikken. Brodækket hviler af på glidelejerne i landfæsterne indbygget i kajen, og er integralt forbundet med pillerne.

Overfladen
Bropillerne udføres i beton, med lyst tilslagsmateriale, støbt i glat forskalling. Det under­streger pillernes skarpe geometri og giver en høj grad af lysrefleksion. Brodrager, klapfag og værnets balustre er udført i stål malerbehandlet i en lys farve, der spiller tæt sammen med betonens farve. Håndlisterne er i ekstruderet aluminium.

Belysning
Det er afgørende, at gående og cyklister føler sig trygge på broen også eft­er solnedgang. Broen oplyses af LED linjelys indbygget i undersiden af den øverste håndliste. Lysarmaturet oplyser gang- og cykelstien direkte og indirekte via det reflektere lys fra siderne af finnen i midten af broen. LED armaturet giver et fint strejflys til værnets balustre, der raffineret og dæmpet tegner broens bevægelse i havnerum­met.